AKCIONARIMA

AKCIONARSKOG DRUŠTVA

GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

ĆELE KULA

Dušana Popovića 22, Niš

 

 

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(Član 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl. Glasnik RS br. 47/2006 i Član 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštvanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl. Glasnik RS 100/06 i 116/06):

 

U skladu sa članom 276. Zakona o privrednim društvima i članom 23. i 38. Osnivačkog akta društva i odlukom Upravnog odbora od 20.05.2010. godine, Upravni odbor Akcionarskog društva građevinskog materijala  „ĆELE KULA“  iz Niša, ulica Dušana Popovića 22,

 

 

SAZIVA

REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

 

Na dan 28.06.2011. godine

i da će se ista održati u prostorijama Društva

Sa početkom u 13.00 časova

 

Za ovu sednicu predložen je sledeći

 

DNEVNI RED sa pitanjima o kojima će se glasati:

 

  1. Izbor radnih tela Skupštine, predsednika skupštine, zapisničara, overivača zapisnika i verifikacione komisije;
  2. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice skupštine održane 22.06.2010. godine;
  3. Usvajanje izveštaja upravnog odbora o poslovanju društva u 2010. godini;
  4. Razrešenje i imenovanje članova upravnog odbora;
  5. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele kula Niš za 2010. godinu;
  6. Usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele kula Niš za 2010. godinu;
  7. Izbor revizora dišnjeg finansijskog izveštaja akcionarskog društva Ćele kula Niš za 2011. godinu;
  8. Razmatranje i usvajanje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti;
  9. Razmatranje i usvajanje odluke o izmeni osnivačkog akta,
  10. Razno.

 

Obaveštavamo sve akcionare da uvid u materijale za Skupštinu Društva i kopije finansijskog izveštaja zajedno sa izveštajem revizora za 2010. godinu, izveštaja upravnog odbora o poslovanju društva za 2010. godinu, ponuda za reviziju, predlog svih odluka predviđenih dnevnim redom, kao i predloga članova upravnog odbora društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to  najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine u Pravnoj službi preduzeća, u vremenu od 11 do 16 časova, svakog radnog dana.

 

Na redovnoj godišnjoj skupštini će pravo učešća i glasa imati akcionari iz liste akcionara koja će se utvrditi na dan 10.06.2011. godine.

 

Obaveštavaju se predstavnici akcionara, fizičkih i pravnih lica da su obavezni da svoje učešće na Skupštini prijave Pravnoj službi preduzeća najkasnije 3 dana pre održavanja Skupštine kao i da u skladu sa spiskom koji će biti sačinjen najmanje 3 sata pre početka zasedanja Skupštine stručnoj službi predaju potpisano i overeno ovlašćenje, a akcionari fizička lica dužna su dati ličnu kartu na uvid.

 

Objavljeno na oglasnoj tabli Društva, u listu Večernje novosti i na internet strani www.celekula.com.

      

  Dana 23.05.2011. godine

                                                                                          Predsednik Upravnog odbora

                                                                                                      Gabriel Chiriac